Web Sayfamız güncellenmiştir.

Web sayfamız güncellenmiştir, bilgi bankası, mevzuatlar ve belge dökümanları için bizi takip edin...SELEN ONLİNE“CE” İŞARETİ TAŞIYAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)

Ekonomi Bakanlığından:30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı 2. Mükerrer R.G.
Yürürlük başlama tarihi: 15.02.2013

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1’de sayılan Yönetmelikler kapsamında olan ve EK-2’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine istinaden düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,
c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,
d) Kapsam dışı: GTİP olarak EK-2’de belirtilmekle birlikte, EK-1’deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,
e) Numune: Belli bir tür ve nitelikteki ürünü temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o ürün için sipariş kararı vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan ürünü veya örneği,
f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini,
g) Risk analizi: EK-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ğ) Şahsi eşya: Kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ithal amacının ticari olmadığı anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü,
h) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 (1) EK-1’de yer alan Yönetmelikler kapsamında olan ve EK-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.
İthalatçının başvurusu
MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir. 6 ncı maddenin birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkrası kapsamına giren hallerde başvuru numarası oluşturulmaz.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. (Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olmayan ürünler için 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer)
(2) Şahsi eşya veya numune olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(3) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(4) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair EK-4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
Kapsam dışı
MADDE 7 (1) Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceği TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre tespit edilir.
Risk analizi
MADDE 8 (1) Firma adına işlem yapan kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.
Fiili denetim
MADDE 9 (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için EK-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil olmak üzere başvuru tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın önceden yazılı bildirimde bulunması durumunda TSE tarafından ilave süre verilebilir. İki iş günü veya TSE’nin verdiği ek süre içerisinde kullanıcının belgeleri TAREKS’e yüklememesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ithaline izin verilmez.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda EK-1’deki tabloda belirtilen ilgili Yönetmelik veya Yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
İdari yaptırımlar
MADDE 13 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
Yetki
MADDE 14 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya, gerektiğinde ithalat işlemlerini 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’nin üçüncü mükerrerinde yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) uygun şekilde yürüterek sonuçlandırmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 (1) “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) bu Tebliğin yürürlük tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci (Yürürlük başlama tarihi: 01.01.2013)
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 16 (1) Bu Tebliğin;
a) Geçici 1 inci maddesi 1/1/2013 tarihinde,
b) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olmayan ürünler için 1/7/2013 tarihinde,
c) Diğer hükümleri 15/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

 

ÜRÜN GRUBU   YETKİLİ KURULUŞ   İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Makina Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları  Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği  
Asansör Güvenlik Aksamları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Asansör
Basınçlı Ekipmanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

EK-2

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

SIRA NO GTİP MADDE ADI İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1. 6301.10.00.00.00 Elektrikli battaniyeler LVD
2. 7311.00.11.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3. 7311.00.11.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
4. 7311.00.13.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
5. 7311.00.13.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
6. 7311.00.19.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7. 7311.00.19.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8. 7311.00.30.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9. 7311.00.30.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10. 7311.00.91.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
11. 7311.00.91.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12. 7311.00.99.10.00 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13. 7311.00.99.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14. 7321.11.10.00.11 Gaz yakıtlı olanlar Gaz yakan cihazlar
15. 7321.11.10.00.12 Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar) Gaz yakan cihazlar
16. 7321.11.90.00.11 Gaz yakıtlı olanlar Gaz yakan cihazlar
17 7321.11.90.00.12 Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar) Gaz yakan cihazlar
18 7323.93.00.00.00 Paslanmaz çelikten olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
19 7615.10.90.00.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
20 8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları Sıcak su kazanları
21 8413.70.21.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
22 8413.70.29.90.00 Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
23 8413.70.81.90.00 Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
24 8413.70.89.90.00 Diğerleri   (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
25 8413.81.00.00.00 Pompalar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine, LVD, EMC
26 8414.40.10.00.11 Vidalı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
27 8414.40.10.00.12 Pistonlu olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
28 8414.40.10.00.19 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
29 8414.40.90.00.11 Vidalı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
30 8414.40.90.00.12 Pistonlu olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
31 8414.40.90.00.19 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
32 8414.51.00.20.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
33 8414.59.20.20.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
34 8414.59.40.20.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
35 8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
36 8414.80.11.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
37 8414.80.19.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
38 8414.80.22.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
39 8414.80.28.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
40 8414.80.51.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
41 8414.80.59.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
42 8414.80.73.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
43 8414.80.75.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
44 8414.80.78.90.00 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
45 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde(self contained) Makine, LVD, EMC
46 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler(split sistem) Makine, LVD, EMC
47 8415.81.00.90.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC
48 8415.82.00.90.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC
49 8415.83.00.90.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC
50 8418.10.20.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
51 8418.10.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
52 8418.21.10.00.00 Hacmi 340 litreyi geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
53 8418.21.51.00.00 Masa modeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
54 8418.21.59.00.00 Gömme tip olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
55 8418.21.91.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
56 8418.21.99.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
57 8418.29.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
58 8418.30.20.00.00 Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
59 8418.30.80.00.00 Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 ıitreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
60 8418.40.20.00.00 Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
61 8418.40.80.00.00 Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
62 8418.50.11.00.00 Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
63 8418.50.19.00.11 Dondurma makineleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
64 8418.50.19.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
65 8418.50.90.00.00 Mobilya tipi diğer soğutucular (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
66 8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) Gaz yakan cihazlar
67 8419.40.00.00.11 Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
68 8419.81.20.00.11 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
69 8421.11.00.00.00 Krema ayırıcılar (ekremözler) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
70 8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
71 8421.12.00.00.19 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
72 8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
73 8422.19.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
74 8422.20.00.00.00 Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
75 8423.10.90.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
76 8423.20.00.00.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
77 8423.30.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
78 8423.30.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
79 8423.81.50.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
80 8423.81.90.00.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
81 8423.82.90.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
82 8423.82.90.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
83 8423.89.00.10.11 Elektrikli ve elektronik basküller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
84 8423.89.00.90.11 Elektrikli ve elektronik tartı alet ve cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
85 8424.10.00.00.00 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
86 8424.81.30.10.11 Sıvı püskürtücüler Makine
87 8424.81.30.10.12 Toz püskürtücüler Makine
88 8424.81.30.10.13 Pülvarizatörler Makine
89 8424.81.30.10.19 Diğerleri Makine
90 8424.81.30.90.11 Sıvı püskürtücüler Makine
91 8424.81.30.90.12 Toz püskürtücüler Makine
92 8424.81.30.90.13 Pülvarizatörler Makine
93 8424.81.30.90.19 Diğerleri Makine
94 8424.81.91.00.00 Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar Makine
95 8424.81.99.00.00 Diğerleri Makine
96 8425.19.00.00.00 Diğerleri Makine
97 8425.39.00.00.10 Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar Makine
98 8425.41.00.00.00 Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri Makine
99 8425.42.00.00.00 Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine
100 8425.49.00.00.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine
101 8431.31.00.00.00 Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar. (Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler:  1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı   2-asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru haretketlerini önleyen tertibatlar      3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı)
4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı)
5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı
6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar
7-asansörler için hız regülatörü
8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları
9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi)
Asansör
102 8432.30.90.00.12 Yumru dikim makinaları Makine
103 8432.30.90.00.13 Fide dikim makinaları Makine
104 8432.30.90.00.14 Fidan dikim makinaları Makine
105 8432.40.10.00.00 Mineral veya kimyasal gübreler için olanlar Makine
106 8432.40.90.00.00 Diğerleri Makine
107 8432.80.00.00.11 Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler Makine
108 8432.80.00.00.12 Taş parçalarını sökme, toplama makinaları Makine
109 8432.80.00.00.19 Diğerleri Makine
110 8433.11.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar Makine
111 8433.11.51.00.00 Oturacak yeri olanlar Makine
112 8433.11.59.00.00 Diğerleri Makine
113 8433.11.90.00.00 Diğerleri Makine
114 8433.19.10.00.00 Elektrik motorlu olanlar Makine
115 8433.19.51.00.00 Oturacak yeri olanlar Makine
116 8433.19.59.00.00 Diğerleri Makine
117 8433.19.70.00.00 Diğerleri Makine
118 8433.19.90.00.00 Motorsuz olanlar Makine
119 8433.20.10.00.00 Motorlu olanlar Makine
120 8433.20.50.00.00 Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar Makine
121 8433.20.90.00.00 Diğerleri Makine
122 8433.30.00.00.00 Ot hazırlama makina ve cihazları Makine
123 8433.40.00.00.00 Ot ve saman balyalama makine ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Makine
124 8433.51.00.00.00 Biçer döverler Makine
125 8433.52.00.00.11 Sap döver harman makinaları Makine
126 8433.52.00.00.19 Diğerleri Makine
127 8433.53.10.00.11 Patates sökme makinaları Makine
128 8433.53.10.00.12 Patates hasat makinaları Makine
129 8433.53.30.00.11 Pancar baş kesme makinaları Makine
130 8433.53.30.00.12 Pancar hasat makinaları Makine
131 8433.53.90.00.11 Yer fıstığı sökme makinaları Makine
132 8433.53.90.00.12 Yer fıstığı hasat makinaları Makine
133 8433.53.90.00.19 Diğerleri Makine
134 8433.59.11.00.00 Kendinden hareketli olanlar Makine
135 8433.59.19.00.00 Diğerleri Makine
136 8433.59.85.00.00 Diğerleri Makine
137 8443.32.10.10.00 İnk jet tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
138 8443.32.10.90.11 Matris tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
139 8443.32.10.90.12 Lazer tipi yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
140 8443.32.10.90.13 Satır yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
141 8443.32.10.90.19 Diğer yazıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
142 8443.32.91.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
143 8443.32.93.00.00 Optik sistem ile mücehhez,kopyalama fonksiyonu olan diğer makinalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
144 8443.32.99.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
145 8443.39.10.00.00 Orjinali tarayarak kopyalama fonksiyonu olan ve kopyayı elektrostatik baskı cihazı vasıtasıyla basan makinalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
146 8447.11.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Makine
147 8447.12.00.00.12 Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları Makine
148 8447.20.20.00.12 Sanayi tipi düz örgü makinaları Makine
149 8447.20.20.00.14 Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları Makine
150 8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
151 8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
152 8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
153 8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
154 8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
155 8450.19.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
156 8450.20.00.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları Makine, LVD, EMC
157 8451.10.00.00.00 Kuru temizleme makinaları Makine, LVD, EMC
158 8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
159 8451.21.00.00.19 Diğerleri Makine, LVD, EMC
160 8451.29.00.00.00 Diğerleri Makine, LVD, EMC
161 8451.30.00.00.00 Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil) LVD,EMC
162 8462.39.99.00.12 Presler Makine
163 8465.91.10.00.00 Şerit testereler Makine
164 8465.91.20.00.00 Dairevi testereler Makine
165 8465.91.90.00.00 Diğerleri Makine
166 8465.92.00.00.11 Planya makinaları Makine
167 8465.92.00.00.12 Freze makinaları Makine
168 8465.92.00.00.13 Keserek kalıplama makinaları Makine
169 8465.93.00.00.11 Taşlama makinaları Makine
170 8465.93.00.00.12 Zımparalama makinaları Makine
171 8465.93.00.00.13 Parlatma makinaları Makine
172 8465.94.00.00.00 Bükme veya birleştirme makinaları Makine
173 8465.95.00.00.00 Delik açma veya zıvanalama makinaları Makine
174 8465.96.00.00.00 Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları Makine
175 8465.99.00.00.11 Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar Makine
176 8465.99.00.00.19 Diğerleri Makine
177 8467.11.10.00.00 Metal işlemek için olanlar Makine
178 8467.11.90.00.11 Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları Makine
179 8467.11.90.00.19 Diğerleri Makine
180 8467.19.00.00.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) Makine
181 8467.22.90.00.00 Diğerleri Makine
182 8467.29.70.00.00 Planyalar Makine
183 8467.29.85.00.00 Diğerleri Makine
184 8467.81.00.00.00 Zincirli testereler Makine
185 8481.80.31.00.00 Termostatik kontrollü valfler Gaz yakan cihazlar
186 8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler Gaz yakan cihazlar
187 8501.31.00.90.11 Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
188 8501.31.00.90.12 Jeneratörler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
189 8501.32.00.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
190 8501.33.00.31.00 Motorlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
191 8501.33.00.41.00 Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
192 8501.33.00.42.00 Çıkış gücü 100 kW.olanlar (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
193 8501.33.00.43.00 Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
194 8501.40.20.21.00 Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar    (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
195 8501.40.20.29.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
196 8501.40.80.11.00 Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar  (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
197 8501.40.80.12.00 Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler      (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
198 8501.40.80.13.00 Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
199 8501.51.00.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
200 8501.52.20.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
201 8501.52.30.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
202 8501.52.90.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
203 8501.53.50.00.00 Cer motorları     (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
204 8501.53.81.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
205 8501.61.20.90.00 Diğerleri  (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
206 8501.61.80.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
207 8501.62.00.91.00 Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar  (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
208 8504.31.21.00.00 Gerilim transformatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
209 8504.31.29.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
210 8504.33.00.00.00 Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
211 8504.34.00.00.00 Gücü 500 kVA.yı geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
212 8504.40.30.10.11 Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
213 8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
214 8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar LVD
215 8508.11.00.00.19 Diğerleri LVD,EMC
216 8508.19.00.00.00 Diğerleri LVD,EMC
217 8508.60.00.00.00 Diğer elektrik süpürgeleri LVD,EMC
218 8509.40.00.00.11 Öğütücüler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
219 8509.40.00.00.12 Mikserler LVD,EMC
220 8509.40.00.00.13 Bilenderler LVD,EMC
221 8509.40.00.00.14 Meyva ve sebze presleri LVD,EMC
222 8509.40.00.00.15 Komple setler LVD,EMC
223 8509.40.00.00.19 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
224 8509.80.00.00.11 Et kıyma makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
225 8509.80.00.00.19 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
226 8510.10.00.00.00 Traş makinaıarı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
227 8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
228 8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
229 8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar LVD,EMC
230 8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar LVD,EMC
231 8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar LVD,EMC
232 8515.39.90.00.00 Diğerleri LVD,EMC
233 8515.80.10.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
234 8515.80.10.20.00 Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin  sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
235 8515.80.10.80.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
236 8515.80.90.10.00 Ultrasonik kaynak makinaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
237 8516.10.11.00.00 Anında su ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
238 8516.10.80.00.11 Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
239 8516.10.80.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
240 8516.21.00.00.00 Depolu ısıtıcı radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
241 8516.29.10.00.00 Sıvıyla doldurulmuş radyatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
242 8516.29.50.00.00 Konveksiyon tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
243 8516.29.91.00.11 Isıtmalı hava perdeleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
244 8516.29.91.00.19 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
245 8516.29.99.00.12 Kanal tipi ısıtıcı (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
246 8516.29.99.00.13 Diğer ısıtıcı ve sobalar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
247 8516.29.99.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
248 8516.31.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
249 8516.32.00.00.11 Saç kıvırma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
250 8516.32.00.00.12 Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
251 8516.32.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
252 8516.33.00.00.00 El kurutma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
253 8516.40.00.00.11 Buharlı ütüler LVD,EMC
254 8516.40.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
255 8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar LVD,EMC
256 8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar) Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
257 8516.60.50.00.00 Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
258 8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
259 8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar LVD,EMC
260 8516.60.90.00.11 Tost makinaları LVD,EMC
261 8516.60.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
262 8516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar LVD,EMC
263 8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları LVD,EMC
264 8516.79.20.00.00 Fritözler LVD,EMC
265 8516.79.70.00.11 Su kaynatma kapları (kettle) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
266 8516.79.70.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
267 8518.40.30.00.00 Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
268 8518.40.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
269 8518.50.00.00.00 Takım halindeki ses yükselteçleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
270 8521.10.20.00.00 Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
271 8521.10.95.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
272 8521.90.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
273 8525.80.11.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
274 8525.80.11.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
275 8525.80.19.00.11 Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
276 8525.80.19.00.12 Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
277 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
278 8525.80.91.00.00 Sadece televizyon  kameralarının aldığı ses  ve görüntüleri kaydedebilenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
279 8525.80.99.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
280 8528 59.40.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
281 8528 59.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
282 8528.69.91.00.00 Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
283 8528.69.99.00.00 Renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
284 8528.72.20.00.00 Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
285 8528.72.30.00.00 İçinde resim tüpü olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
286 8528.72.40.00.00 Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
287 8528.72.60.00.00 Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
288 8528.72.80.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
289 8528.73.00.00.00 Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç) LVD,EMC
290 8530.80.00.00.12 Karayolları trafiğine mahsus cihazlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
291 8530.80.00.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç) LVD,EMC
292 8531.10.30.00.11 Gaz alarm cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
293 8536.10.10.00.12 Bıçaklı sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
294 8536.10.10.00.13 D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
295 8536.10.10.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
296 8536.10.10.00.15 Termal sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
297 8536.10.50.00.12 Bıçaklı sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
298 8536.10.50.00.13 D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
299 8536.10.50.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
300 8536.10.50.00.15 Termal sigortalar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
301 8536.10.90.00.12 Bıçaklı sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
302 8536.10.90.00.13 D tipi sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
303 8536.10.90.00.14 Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
304 8536.10.90.00.15 Termal sigortalar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
305 8536.20.10.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
306 8536.20.90.00.11 Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
307 8536.30.10.00.00 16 A.i geçmeyen akım için olanlar     (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
308 8536.30.30.00.00 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar      (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
309 8536.30.90.00.00 125 A.i geçen akım için olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
310 8536.50.03.00.00 Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( izole edilmiş tristör AC anahtarları ) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
311 8536.50.07.00.00 11 a. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
312 8536.50.15.00.11 Kontak akımı 10 a. İ geçmeyen rotatif anahtar     (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
313 8536.50.15.00.12 Kontak akımı 10 a. İ geçen rotatif anahtarlar   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
314 8536.50.80.00.11 Floresans ampuller için komple starterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
315 8536.50.80.00.13 Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
316 8536.50.80.00.15 Ev tipi anahtarlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
317 8536.50.80.00.16 Kollu şalterler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
318 8536.61.10.00.00 Edison ampul duyları    (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
319 8536.61.90.00.00 Diğerleri    (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
320 8536.69.90.00.18 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
321 8536.90.01.00.00 Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
322 8536.90.20.00.00 Yarı iletken diskleri test ediciler EMC
323 8537.10.10.00.00 Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
324 8537.10.91.00.00 Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
325 8539.21.92.00.00 Gerilimi 100 voltu geçenler  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
326 8539.21.98.00.00 Gerilimi 100 voltu geçmeyenler  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
327 8539.22.10.00.00 Reflektör ampulleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
328 8539.22.90.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
329 8539.22.90.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
330 8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az  dekoratif ampuller (25 mm. Hariç)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
331 8539.22.90.00.14 Tüp şeklinde flamanlı ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
332 8539.22.90.00.19 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
333 8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
334 8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. Veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)    (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
335 8539.29.92.00.19 Diğerleri   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
336 8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç)   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
337 8539.29.98.00.19 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
338 8539.31.10.00.11 Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller)  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
339 8539.31.10.00.12 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen  doğrusal tüp floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
340 8539.31.10.00.13 Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
341 8539.31.10.00.14 Doğrusal olmayan floresans ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
342 8539.31.90.00.11 Simit şeklinde olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
343 8539.31.90.00.19 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
344 8539.32.20.00.00 Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
345 8539.32.90.00.00 Metal halitli ampuller  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
346 8539.39.00.00.00 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
347 8539.41.00.00.00 Ark lambaları  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
348 8539.49.00.00.00 Diğerleri  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD
349 9007.10.00.00.00 Kameralar LVD,EMC
350 9007.20.00.00.00 Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
351 9008.50.00.00.00 Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar LVD,EMC
352 9024.10.90.10.00 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
353 9024.80.90.10.00 Elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
354 9028.10.00.00.00 Gaz sayaçları EMC
355 9028.20.00.00.00 Sıvı sayaçları (mekanik olanlar hariç) EMC
356 9028.30.11.00.11 Elektronik olanlar EMC
357 9028.30.19.00.11 Elektronik olanlar EMC
358 9028.30.90.00.12 Aktif sayaçlar EMC
359 9028.30.90.00.13 Reaktif sayaçlar EMC
360 9028.30.90.00.14 Elektronik sayaçlar EMC
361 9029.10.00.20.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
362 9029.20.90.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
363 9031.10.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
364 9031.20.00.10.00 Elektronik veya elektrikli olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
365 9032.20.00.90.11 Elektronik basınç kontrol cihazları   (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC
366 9107.00.00.00.11 Elektrikli veya elektronik olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
367 9405.10.21.00.00 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
368 9405.10.40.10.00 Seramik maddelerden yapılmış olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD,EMC
369 9405.10.40.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
370 9405.10.50.10.11 Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
371 9405.10.50.10.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
372 9405.10.50.90.00 Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
373 9405.10.91.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
374 9405.10.91.20.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
375 9405.10.91.30.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
376 9405.10.91.40.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
377 9405.10.91.50.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
378 9405.10.91.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
379 9405.10.98.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
380 9405.10.98.20.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
381 9405.10.98.30.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
382 9405.10.98.40.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
383 9405.10.98.50.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
384 9405.10.98.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
385 9405.20.11.00.00 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar LVD
386 9405.20.40.10.00 Seramik maddelerden olanlar LVD
387 9405.20.40.90.00 Diğerleri LVD
388 9405.20.50.00.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
389 9405.20.91.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
390 9405.20.91.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
391 9405.20.91.30.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
392 9405.20.91.40.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
393 9405.20.91.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
394 9405.20.99.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
395 9405.20.99.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
396 9405.20.99.30.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
397 9405.20.99.40.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
398 9405.20.99.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
399 9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
400 9405.40.10.00.00 Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
401 9405.40.31.00.00 Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar LVD
402 9405.40.35.00.00 Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
403 9405.40.91.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
404 9405.40.91.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
405 9405.40.91.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
406 9405.40.91.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
407 9405.40.91.50.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
408 9405.40.91.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
409 9405.40.91.70.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
410 9405.40.91.80.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
411 9405.40.91.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
412 9405.40.95.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
413 9405.40.95.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
414 9405.40.95.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
415 9405.40.95.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
416 9405.40.95.50.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
417 9405.40.95.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
418 9405.40.95.70.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
419 9405.40.95.80.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
420 9405.40.95.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
421 9405.40.99.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
422 9405.40.99.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
423 9405.40.99.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
424 9405.40.99.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
425 9405.40.99.50.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
426 9405.40.99.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
427 9405.40.99.70.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
428 9405.40.99.80.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
429 9405.40.99.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
430 9405.60.20.00.00 Plastik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
431 9405.60.80.10.00 Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
432 9405.60.80.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar  (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
433 9405.60.80.30.00 Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
434 9405.60.80.40.00 Seramik maddelerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
435 9405.60.80.50.00 Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD
436 9405.60.80.90.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar) LVD

EK-3
FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. AT Uygunluk Beyanı  - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.


EK-4
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı :
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
İthalatçının vergi sicil numarası :
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası :
İthal konusu ürünün CIF değeri :